• Nabídka kurzů pro veřejnost

Nabídka kurzů pro veřejnost

Kurz pro pastorační pracovníky

Tento program celoživotního vzdělávání pamatuje na trvalou formaci těch, kdo se věnují pastoraci, a to zejména ve společenství katolické církve: jáhny, pastorační asistenty, katechety, učitele náboženství, animátory, dobrovolníky a další.

18. srpna 2022


Licenciátní studia liturgiky

Druhý ročník tříletého studia liturgiky, které Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy zajišťuje ve spolupráci s Papežským liturgickým institutem sv. Anselma v Římě.

24. června 2022


V co věří křesťané? (III.)

Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) představuje základní souhrn víry, ve které jsou křesťané pokřtěni a která utváří celý jejich život. Přednášky v průběhu třetího roku budou věnovány osobě Ducha Svatého, o které mluví třetí část Nicejsko-konstantinopolského vyznání.

23. června 2022


Genealogie a heraldika

Přednášky jsou věnované vybraným pomocným vědám historickým, konkrétně nauce o rodokmenech (genealogie), znacích a erbech (heraldika) a navazujícím oblastem církevní, šlechtické a akademické titulatury.

22. června 2022


Dějiny umění (III.)

Kurz nabízí přednášky na vybraná témata z dějin křesťanského umění od středověkého sochařství přes barokní malbu až po architekturu 20. století.

21. června 2022


Management

Kurzy pro všechny, kdo si chtějí zvýšit manažerskou kvalifikaci praktickými zkušenostmi z podnikání a řízení úřadů, institucí, firem a rozličných aktivit, zkušenostmi zasazenými do kontextu biblické moudrosti a poučení z historie církve.

20. června 2022


Muzeum zblízka

Kurz nabízí možnost nahlédnout do práce muzejníka jak z teoretické, tak praktické stránky. Účastníci kurzu se seznámí s dějinami a posláním muzeí, jejich uspořádáním i se zákonem o muzejnictví a získají představu o práci se sbírkami, jejich evidenci, tvorbě expozic a další muzejní činnosti.

19. června 2022


Česká novověká literatura

Kurz seznamuje s vybranými otázkami českých novověkých literárních dějin v širších vazbách se soudobou evropskou literaturou. První semestr je věnován ranému novověku, zejména 17. a 18. století, druhý semestr 19. a 20. století.

18. června 2022


Církevní a obecné dějiny - středověk

Víra a náboženství utvářelo život člověka dávno před tím, než se naučil psát. Naši církevní historici budou Vašimi průvodci v neznámých vodách dějin sahajících od antiky až po dnešek. Tentokrát jsou přednášky věnované období středověku.

17. června 2022


Bible a umělecké dílo

Přednášky budou věnovány jednotlivým biblickým příběhům, osobám, motivům ad. a jejich ikonografickému ztvárnění v průběhu vývoje dějin výtvarného umění. Během přednášek budou konfrontovány jednotlivé umělecké projevy s biblickými texty a jejich komentáři. Část výkladu bude věnována také dobové umělecké interpretaci těchto biblických příběhů.

16. června 2022
Napište nám
Chci newsletter
Jak k nám