V co věří křesťané? (II.)

Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) představuje základní souhrn víry, ve které jsou křesťané pokřtěni a která utváří celý jejich život. Dělí se na tři části tak, že postupně mluví 1° o Bohu Otci a díle stvoření, 2° o Synu a díle vykoupení, 3° o Duchu svatém a díle posvěcení (srov. KKC 190).


Tento kurz Vás provede jednotlivými články křesťanské víry. Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


Přednášky v průběhu druhého roku budou věnovány osobě Ježíše Krista, o které mluví druhá část Nicejsko-konstantinopolského vyznání.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, ThD.

jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

32 h

8 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

9:00-12:00 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min. 2/3 přednášek.Přehled přednášek*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.


Jednotlivé přednášky připravují různiívyučující oboru katolická teologie a do přehledu budou doplneni v nejbližších měsících.


 • 1. setkání: 16. 10. 2021

  Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího.

9:00-10:20 Pán, Ježíš, Kristus, Syn Boží. O koho tedy jde?

Mesiánské tituly a jejich význam.

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.


10:40-12:00 Je Ježíš evangelií tím, jenž chodil po této zemi?

Historická osobnost Ježíše z Nazareta. Charakter a kredibilita evangelijních výpovědí.

ThLic. David Bouma, Th.D.


 • 2. setkání: 27. 11. 2021

  Který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha. Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno.

9:00-10:20 Jaké slovo bylo na počátku? (Jn 1,1)

Prolog Janova evangelia – co všechno v něm čteme.

Mgr. Angelo Scarano, Th.D.


10:40-12:00 Akademické spory, nebo učení s praktickým dopadem na život?

Vývoj christologického dogmatu, hereze a jejich vliv na spiritualitu.

doc. David Vopřada, Dr.


 • 3. setkání: 18. 12. 2021

  On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

9:00-10:20 Nač se to celé děje?

Dějiny spásy – zjevení a spása vrcholící v osobě Ježíše Krista.

ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková Th. D.


10:40-12:00 Vtělený Kristus, nebo štědrý Ježíšek?

Vtělení v životě církve a tradici křesťanských Vánoc

PhDr. ThLic. Jaroslav Mrňa, Ph.D.


 • 4. setkání: 15. 1. 2022

  Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

9:00-10:20 Kdo byl dřív Syn, nebo Duch?

Vztah druhé a třetí božské osoby a jejich poslání a působení v dějinách.

ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


10:40-12:00 Může být panna matkou a žena Bohorodičkou?

Marie z Nazareta – její úloha v dějinách a místo ve vyznání víry.

Jan Houkal, Th.D.


 • 5. setkání: 26. 2. 2022

  Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben.

9:00-10:20 Smrt na kříži – oběť krvelačnému Bohu, nebo oběť systému?

Podstata a smysl Kristovy velikonoční oběti.

Benedikt Mohelník OP, Th.D.


10:40-12:00 Co dělal Ježíš na Bílou sobotu?

Mrtvý Ježíš v hrobě. Tradice o sestoupení do podsvětí, její interpretace a význam.

ThLic. Irenej Šiklar OP


 • 6. setkání: 26. 3. 2022

  Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

9:00-10:20 Vzkříšení z mrtvých – co se tehdy stalo a co pak následovalo?

Událost vzkříšení – její význam pro Ježíšovy učedníky a raně křesťanskou komunitu.

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.


10:40-12:00 Zemřít a vstát s Kristem – jak a kdy?

Účast člověka na velikonočním tajemství Krista ve křtu.

Mgr. Zuzana Matisovská


 • 7. setkání: 30. 4. 2022

  Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.

9:00-10:20 Kam to Ježíš odešel?

V co věříme, když říkáme, že Ježíš vystoupil na nebesa.


10:40-12:00 Liturgie jako žebřík do nebe?

Vztah liturgického slavení a tajemství nanebevstoupení.

Mgr. Rafael Tresa OP


 • 8. setkání: 28. 5. 2022

  A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

9:00-10:20 Jak a kdy Ježíš znovu přijde?

Apokalypsa – jak si s ní poradit a co všechno v ní čteme.

Mgr. Angelo Scarano, Th.D.


10:40-12:00 Máme důvod se na poslední soud těšit?

Konec světa, poslední soud a cíl křesťanské naděje.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Přihlašování bylo ukončeno.

Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2021

Číslo kurzu: 6223

Cena kurzu: 900 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické nebo papírové podobě je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

 • Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla;

 • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 14. únor 2022 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám