V co věří křesťané? (III.)

Vyznání víry, tzv. Krédo (lat. credo - věřím) představuje základní souhrn víry, ve které jsou křesťané pokřtěni a která utváří celý jejich život. Dělí se na tři části tak, že postupně mluví 1° o Bohu Otci a díle stvoření, 2° o Synu a díle vykoupení, 3° o Duchu svatém a díle posvěcení (srov. KKC 190).


Tento kurz Vás provede jednotlivými články křesťanské víry. Probíraná látka je rozdělena do tří na sebe navazujících let s tím, že je možné se každý rok do kurzu přihlásit samostatně a není nutné absolvovat všechny tři části.


Přednášky v průběhu třetího roku budou věnovány osobě Ducha Svatého, o které mluví třetí část Nicejsko-konstantinopolského vyznání.Garant:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, ThD.

jednotlivé přednášky připravují různí vyučující oboru katolická teologie


Organizační zajištění:

Mgr. Václav Sojka


Počet hodin:

28 h

7 setkání


Výuka:

celý rok

sobota

9:00-12:15 h


Místo:

KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

učebna P6


Osvědčení:

Absolventi můžou na požádání obdržet osvědčení o absolvování programu, pokud se účastnili min.75% přednášek.


Přehled přednášek:*

* Změna jednotlivých přednášek vyhrazena.

  • 1. setkání: 1. 10. 2022

9:00-10:30 Duch Božího sebesdílení

Pneumatologická fundamentální teologie: Duch je završení Božího sebesdílení v Ježíši Kristu. Tradice je přítomnost tohoto Krista skrze Ducha v bytí církve a v jejím Písmu. Magisterium je hlas Ducha Zjevení tady a teď. Víra je odpověď Ducha a člověka Bohu.

doc. ThLic. David Bouma, Th.D.


10:45-12:15 Jak slyšet hlas Ducha?

Spirituální teologie: Hlas Božího Ducha zní skrze Písmo a svědomí.

Mgr. Angelo Scarano, Th.D., S.S.L.


  • 2. setkání: 19. 11. 2022

9:00-10:30 Duch Otce a Syna

Pneumatologická trinitologie: Duch z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je spolu-uctíván a spolu-oslavován.

ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


10:45-12:15 Jak se modlit k Otci spolu s Ježíšovým Duchem?

Spirituální teologie: Syn je v Duchu Slovo obrácené k Otci. Vtělený Syn se modlí v Duchu k Otci. Duch je pro nás podílem na Ježíšově modlitbě.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


  • 3. setkání: 28. 1. 2023

9:00-10:30 Jak se dát vést Duchem Kristovým?

Spirituální teologie: Byt Kristův znamená žít z jeho Ducha čili Smýšlení (sv. Pavel, sv. Jan).

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


10:45-12:15 Jak být svatý v Duchu svatém?

Spirituální teologie: „Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda“ (2 Kor 3,17). Jeho vedení dává lidské svobodě to, čím Duch sám je – svatost Otce a Syna, svatost Ježíše Krista, svatost církve.

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.


  • 4. setkání: 25. 2. 2023

9:00-10:30 Duch Hospodinův u proroka Izaiáše

Exegeze tří izaiášovských textů (Iz 11,1-5; 42,1-7; 61,1-3).Exegeze tří izaiášovských textů (Iz 11,1-5; 42,1-7; 61,1-3).

doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L.


10:45-12:15 Jak být jedno v Duchu svatém?

Pneumatologická ekleziologie: Duch Otce a Syna utváří společenství Trojice. Duch Ježíše Krista utváří církev jako společenství s Trojicí. Neviditelné a viditelné působení Ducha. Vztahy mezi lidmi, zvláště Kristovými učedníky, mají být uskutečňováním communicatio Sancti Spiritus.

Ondřej Salvet, Dr. theol.


  • 5. setkání: 25. 3. 2023

9:00-10:30 Duch posvěcení

Pneumatologická antropologie a sakramentální teologie: Milost. Svátosti. Charismata. Ctnosti.

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.


10:45-12:15 Duch Ježíše Krista

Pneumatologická christologie: Vtělení Božího Syna jako dílo Ducha svatého, Ježíšova součinnost s Otcovým Duchem až po smrt a vzkříšení.

ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


  • 6. setkání: 22. 4. 2023

9:00-10:30 Duch liturgie

Pneumatologická liturgika: Duch je λειτουργός – sám Ježíš Kristus v něm koná své veřejné kněžské dílo chvály, oběti, přímluvné modlitby, posvěcení lidu. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.

PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D.


10:45-12:15 Jak zpívat Bohu v Duchu svatém?

Spirituální teologie: Ježíš zpíval Otci v Duchu svatém. Církev to činí spolu s ním (Ef 5,19-20).

Mgr. Christian Martin Pšenička, Dipl. um., O.Praem.


  • 7. setkání: 20. 5. 2023

9:00-10:30 Duch zviditelnění Neviditelného

Ikonografie Ducha vtělení, Ducha církve.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.


10:45-12:15 Jak být prorokem Nejvyššího?

Spirituální teologie: Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči (1 Kor 14,1).

Kateřina Lachmanová, Th.D.


Přihláška do kurzu a zaplacení poplatku

Termín pro podání přihlášky: 21. 9. 2021

Číslo kurzu: 6215

Cena kurzu: 1.500 Kč


Poté, co zašlete přihlášku v elektronické podobě, je potřeba uhradit poplatek převodem na účet 32034061/0100. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné uvést:

  • Variabilní symbol: číslo přihlášky

  • Specifický symbol: číslo kurzu.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.


Před začátkem kurzu Vám prostřednictvím e-mailu včas zašleme všechny potřebné informace.Poslední změna: 28. leden 2023 08:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Referent: Mgr. Václav Sojka

pracovna K1075

Telefon: 220 181 649

Mobil: 737 272 228

e-mail: czv@ktf.cuni.cz
Jak k nám