II. Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti

Číslo kurzu:

6540


Počet hodin:

24 h

8 setkání


Den a čas:

středa

15:30-17:45 h


Termíny výuky:

prosinec 2021 - březen 2022

1. 12., 8. 12., 15. 12. 2021, 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3. a 16. 3. 2022


Termín pro podání přihlášky:

24. 11. 2021

Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.


Podrobný popis

Druhý cyklus „Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnosti" je zaměřen na ekonomické a podnikatelské aspekty řízení a na správu majetku, ale vnímá je důsledně z pohledu toho, čemu mají sloužit. Za cíl usilování považuje prosperitu a dobré dílo, nikoliv majetek nebo peníze samotné. Za zdroj prosperity považuje lidi, vize a nápady, úsilí a čas. Majetek a peníze se stávají zdrojem prosperity jen tehdy, jsou-li zdrojem, který slouží dobrému účelu a dobré vizi. V takovém případě je třeba se o ně starat s péčí řádného hospodáře, jako se měl biblický správce starat o svěřené hřivny. Správné hospodaření je cestou zodpovědnosti. Pokud dobrému účelu neslouží, stávají se překážkou, rozptýlením a starostí. Stávají se bohatstvím, které brání vejít do království Božího.


první části tohoto cyklu přednášek bude ambicí objasnit posluchačům základní účetní a ekonomické pojmy, základní účetní výkazy, chápat ekonomické transakce a procesy, vnímat různé zdroje a kategorie majetku z účetního a ekonomického hlediska. Bude předvedeno sledování a plánování výnosů a nákladů, příjmů a výdajů, řízení cash-flow, výnosnosti, návratnosti, produktivity. Majetek bude představen podle jednotlivých účetních kategorií a způsobů využití. Budou presentovány základní ekonomické a finanční nástroje, produkty, operace, účetní a daňové souvislosti. Kurz ukáže, jak se v nich orientovat, jak provádět a chápat základní analýzy, jak rozumět ekonomickému významu hlavních účetních kategorií a vztahům mezi nimi, co lze od finančních nástrojů očekávat, co lze s jejich pomocí zjistit a získat a jak s jejich pomocí dělat špatné i správné závěry. Kurz se dotkne problematiky oceňování, a to jak oceňování jednotlivých aktiv, tak oceňování a hodnocení investičních příležitostí, podniků, akcií.


Druhá část cyklu se bude věnovat smyslu, možnostem, přínosům a rizikům podnikání. Představí různé druhy podnikání dle oborů, dle charakteru řízení, dle velikosti a dle struktury vlastníků, ale především představí podnikání jako službu a postavení podnikatele jako služebníka, který slouží poslání, klientům, zaměstnancům. Představí důležitost podnikatelských vizí a cílů, důležitost znalosti trhu a hráčů na trhu, konkurence a alternativních možností dosahování cílů, alternativních produktů a služeb, důležitost partnerství, synergií, motivace a inspirace. Naučí nepodceňovat nezbytnost dobrého a detailního porozumění produktům a službám, které mají být nabízeny a prodávány a ilustruje nemožnost dosáhnout trvalé prosperity prodejem něčeho, o čem toho sami moc nevíme a čemu sami nevěříme. Naučí rozlišovat „core byznys" a vedlejší aktivity a ukáže, kdy mohou být vedlejší aktivity a činnosti dobrem, a kdy naopak rozptylují a ohrožují úspěšnost hlavní činnosti. Představí z podnikatelského hlediska přístup k různým zdrojům, z nichž nejvzácnějším jsou lidé, informace a čas, a nejsnáze dostupným zdrojem nemovitý a movitý majetek a finance. Ukáže možnosti, jak financovat podnikatelské aktivity a doloží, že získat finanční zdroje na životaschopný projekt je snadné, a pokud se zajistit peníze nedaří, je to zpravidla problém podhodnocení nákladů, nadhodnocení výnosů, nerealistické očekávání výnosnosti investic a podcenění reálnosti podnikatelských záměrů. Kurz představí bankovní služby, kapitálový trh, způsoby sdružování kapitálu, vyhledávání investičních příležitostí a kapitálových partnerů, základní formy investic na zelené louce, akvizic, investic a fúzí. V rámci kurzu se představí kapitálový trh a záludnosti investic do akcií a jiných finančních nástrojů. Předvede způsob rozhodování o investicích a hodnocení podnikatelských příležitostí, analýzy rizik a způsoby jejich eliminace a řízení, shrne důležité předpoklady podnikatelských úspěchů a chyby v rozhodování, které zaručeně vedou k neúspěchu.


Poslední změna: 10. duben 2021 17:28 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám