I. Management jako cesta k úspěchu

Číslo kurzu:

6539


Počet hodin:

24 h

8 setkání


Den a čas:

středa

15:30-17:45 h


Termíny výuky:

říjen–listopad 2021

6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11., 10. 11., 17. 11. a 24. 11. 2021


Termín pro podání přihlášky:

30. 9. 2021

Pokud jste se nestihli přihlásit do uvedeného data, můžete přijít přímo na přednášku a poplatek uhradit zpětně.


Podrobný popis

První kurz „Management jako cesta k úspěchu" je zaměřen na osobní růst a rozvoj dovedností a schopností potřebných pro řízení lidí, procesů a zdrojů. Úspěšný může být každý. Společensky a ekonomicky významný úspěch je ale bez spolupráce s ostatními nemožný. Spolupráce je jen stěží efektivní, když ji nikdo neřídí. Řízení je specifickým uměním, ve kterém nejde primárně o rozdávání pokynů, organizaci práce a koordinaci, ale o správné chápání zdrojů, s nimiž disponujeme, jejich nasměrování k efektivnímu využití a práci s nimi.


Nejvýznamnějším zdrojem, s nímž každý lídr pracuje, nejsou ani peníze ani majetek, ale lidé, jejich schopnosti, dispozice a motivace. Dále čas, který je nejcennějším a nejomezenějším statkem. A v neposlední řadě jsou významným a nezbytným zdrojem pravdivé a dostatečné informace a know-how. Umění řídit lidi začíná u rozpoznávání jejich talentů, hřiven, schopností, motivace a především možností. Management je umění efektivního využití možného. Základním kamenem je srozumitelná a životaschopná vize a znalost způsobů, jak vizi naplňovat, co lze nabídnout a co lze získat. Dobrá organizace začíná u správného nastavení pravomocí, odpovědnosti a motivace. Důležité je vytvářet a udržovat dobré podmínky pro uplatnění všech lidí sdílejících společnou vizi a ochotných se nasadit, podmínek pro využívání individuálních silných stránek a talentů a pro vzájemné pokrývání slabých stránek a nedostatků. Efektivní řízení je závislé na pravdivém a důkladném vyhodnocování informací, na schopnosti orientovat se v prostředí, možnostech a alternativách, na schopnosti získávat a analyzovat relevantní informace a dělat z nich správné závěry, na schopnosti formulovat, zdůvodňovat a sledovat úkoly, cíle a postupy, dokumentovat a vyhodnocovat důležitá rozhodnutí, schopnosti pracovat se zpětnou vazbou a korigovat včas svá rozhodnutí a úkoly podle toho, jak se situace, vztahy, schopnosti a možnosti vyvíjejí. Odlišné předpoklady vyžaduje koncepční řízení, operativní řízení, krizové řízení, management změn, řešení konfliktů. Užitečné je znát různé typy manažerských osobností, pěstovat manažerské ctnosti a dispozice, chápat a budovat vztahy.


Management není plod modernismu ani módní výstřelek, kterého by se měla církev štítit. Coby řízení lidí a cílevědomá organizační činnost zaměřená na úspěch, ať už úspěchem rozumíme cokoliv, je management starý jako lidstvo samo. Svědčí o tom kromě jiného mnohá dějepisná a biblická svědectví (vznik starověkých říší, dílo proroků a králů, migrace celých národů, stavba/obnovení Jeruzaléma a chrámu). Výjimečným manažerem nebyl jen Henry Ford, Antonín Baťa, Steve Jobs nebo Bill Gates, ale dávno před nimi Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David, Nehemiáš, a především Ježíš, který zainvestoval svůj čas a úsilí do osobního rozvoje a formace svých učedníků a tím položil základy jedné z nejúspěšnějších organizací v historii lidstva – církve. Vynikajícími manažery byla i celá řada církevních postav a řada světců a světic, kteří svojí prací na vinici Páně budovali církev, stavěli chrámy a nemocnice a zakládali řády. Je až překvapivé, jak spolu korespondují moderní nauky o managementu, moudrost a inspirace obsažená v příbězích a příkladech ze Starého i Nového zákona a moudrost velkých postav církevní historie.


Poslední změna: 10. duben 2021 17:23 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100


Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Jak k nám